Лингвокултурология

 

Що е лингвокултурология?

Лингвокултурологията е съвременна научна област, която обединява лингвистиката и културологията. Тя се появява в началото на 19 в. с трудовете на немския езиковед Вилхелм фон Хумболт. По-късно под мощното влияние на идеите на  Хумболт и други езиковеди в Европа, САЩ и на други места по света започват да се развиват лингвистичната антропология, семиотиката, културологията, аксиологическата лингвистика, когнитивната лингвистика и други сродни дисциплини.

В резултат на бурното развитие на лингвокултурологията в най-последно време, особено в Русия, изразяващо се в появата на голям брой изследвания върху връзката между езика и културата, вече може да се говори, че предметът, обектът, целите и задачите на тази нова научна област са достатъчно добре очертани, особено що се отнася до експлицирането на културните значения, съдържащи се във фразеологизми, паремии (пословици, поговорки, сентенции и др. под.) и някои други езикови единици. Същевременно се откриват широки хоризонти за нови  изследвания. При някои от тях развитите до този момент изследователски подходи биха могли да се приложат върху езикови единици от всички равнища. В други вероятно ще бъдат предложени съвършено нови подходи за лингвокултурен анализ на още по-голям обем езиков и текстов материал.

Каква е целта на виртуалния сайт по лингвокултурология?

Този сайт представлява дискусионен форум за научен обмен на идеи под формата на съобщения, статии, монографии и др. от изследователи, които се интересуват от връзката между езика и културата. Като спазват правилата на академичната етика, тук те ще могат да обсъждат с други свои колеги проблемите, които ги вълнуват.

Какви езици можете да ползвате на този виртуален сайт?

Работните езици са български, руски и английски.

Какви са очакваните резултати от научната дискусия?

Тази открита дискусия ще задълбочи и развие разбирането на участниците, че езикът и културата са най-мощните средства за съхраняване и пренасяне през времето на фундаментални истини за същността на човека.  

Как можете да станете член?

Членуването в този форум е постоянен процес. Членство получавате след приемане на една Ваша работа за електронно публикуване.

Как можете да публикувате работите си тук?

Работите трябва да бъдат пратени за рецензиране в електронен вид в прикачен файл на доц. д-р Руси Русев на адрес rusev_rd@abv.bg и/или на доц. д-р Румяна Петрова на адрес roumyana.petrova@yahoo.com.

Какъв стандарт трябва да се спазва?
Можете да използвате всеки от приетите национални или международни стандарти.

Предупреждение!

Съдържанието на публикациите в този сайт попада под защитата на Закона за авторското право. Забранява се използване и/или цитиране на цели статии или част(и) от тях без изричното съгласие на авторите. С тях може да се свържете по електронните им адреси, които ще намерите след текста на статиите. Неспазването на Закона за авторското право води до дискредитация и изключване от списъка на членовете на този виртуален научен форум.

Мнения, препоръки и коментари изпращайте до webmaster@uni-ruse.bg.